วันอาทิตย์ที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2557

มท 0313.4/ว 1696 ลว 5 สิงหาคม 2541 เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจการเบิกค่าใช้จ่ายที่ให้ถือว่าเป็นรายจ่าย เมื่อได้รับแจ้งให้ชำระหนี้

ที่ มท 0313.4/ว 1696 

ลว 5 สิงหาคม 2541
เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจการเบิกค่าใช้จ่ายที่ให้ถือว่าเป็นรายจ่าย  เมื่อได้รับแจ้งให้ชำระหนี้

ดูและ Download